Rekrutacja uzupełniająca

Od 24 do 30 kwietnia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą
na nowy rok szkolny 2019/2020

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu – 10

Zainteresowani rodzice wchodzą na stronę www.nabor.pcss.pl,
wybierają Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi
i postępują zgodnie ze wskazówkami elektronicznego naboru.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, wypełnić, dołączyć stosowne dokumenty i złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 16.30


W Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi wnioski wraz z dokumentacją rodzice mogą składać codziennie w godzinach:
7.00 – 9.30
12.30 – 16.30

Załącznik do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 15

Kontaktować z nami można się w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Piłsudskiego 15 , 05-200 Wołomin
  2. e-mailem: przedszkole9.wolomin@op.pl
  3. telefonicznie:  22 776 37 30

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Marynowski.
Kontakt: e-mail iod@iod.wolomin.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest
Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, w tym realizacji praw osób, o których mowa  w art. 15 – 21 RODO

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań określonych w ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.z 2017r. poz. 59 z późn. zm.), Statucie Przedszkola oraz zadań zlecanych przez organ prowadzący.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań  i zostaną zniszczone po upływie okresu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO podmiotowi danych przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zawartej umowy;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)