Rozkład dnia

Dzieci młodsze

Dzieci starsze

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci: gry i zabawy swobodne, zabawy dowolne, wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję; monitorowanie rozwoju dzieci, praca wyrównawcza.
8.00 – 9,00 – zajęcia indywidualne i grupowe przewidziane planem: ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, zajęcia indywidualne, gry
i zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela; ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie: porządkowanie sali, zabiegi higieniczne przed 
i po śniadaniu, śniadanie.
9.30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne przewidziane planem realizowane wg programu przyjętego w przedszkolu.
10.30 – 11.00 – zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci: konstrukcyjno-techniczne, tematyczne, twórcze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci.
11.00 – 12.00 – pobyt na świeżym powietrzu: zabawy zorganizowane
i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; zajęcia w sali przy niesprzyjającej pogodzie.
12.00 – 12.30 – obiad: przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- sanitarne, obiad, kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
12.30 – 13.30 – różne formy relaksu: wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.
13.30 – 14.30 – zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe: zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, prace indywidualne pod kierunkiem nauczyciela utrwalające nabyte umiejętności i wiedzę w sali zabaw, monitorowanie rozwoju dzieci, praca kompensacyjno-wyrównawcza.
14.30 – 15.00 – podwieczorek: przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności samoobsługowe.
15.00 – 17.00 – zabawy ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci: zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową, zajęcia indywidualne, zabawy swobodne4, stolikowe; rozchodzenie się dzieci.